STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 51, Sygnatura: I ACo 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W aktualnym stanie prawnym sam fakt, że Sędzia Sądu, z którego działalnością wiąże się dochodzone roszczenie orzeka w tej sprawie nie daje podstawy do wyłączenia go od rozpoznania sprawy. Także okoliczność, że pełnomocnikiem strony pozwanej został ustanowiony Prezes Sądu Wojewódzkiego nie daje podstawy do wyłączenia wszystkich sędziów, bowiem zależność służbowa nie jest stosunkiem tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 52, Sygnatura: I ACr 484/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle przepisu art. 303 k.c. roszczenie o zmianę służebności osobistej na rentę przysługuje wyłącznie właścicielowi nieruchomości obciążonej i to tylko w wypadku, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: I ACr 453/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Stosunek umowy agencyjnej do umowy zlecenia jest bardziej złożony, mimo bardzo wielu cech wspólnych obu umów i możliwości odpowiedniego stosowania do umowy agencyjnej przepisów o umowie zlecenie.II. Odpowiedzialność agenta wobec dającego zlecenie, i odwrotnie, opiera się na zasadach art. 471 k.c., z możliwością zastosowania art. 362 k.c., a nie jak to bezzasadnie Sąd I instancji przyjął, na przepisie art. 224 § 2 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: I ACr 463/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o wynagrodzenie za projekt racjonalizatorski Sąd nie jest powołany do badania zasadności i legalności uznania danego rozwiązania za projekt racjonalizatorski, dopóki świadectwo wydane przez podmiot gospodarczy nie zostało unieważnione przez Urząd Patentowy. Świadectwo racjonalizatorskie jest więc jednym i wystarczającym dowodem (art. 224 k.p.c.) tego, że przyjęte do stosowania rozwiązanie jest projektem racjonalizatorskim. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: I ACr 464/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo złożenie „deklaracji do weksla in blanco” nie jest równoznaczne z poręczeniem wekslowym w rozumieniu art. 31 prawa wekslowego. Poręczenie wekslowe umieszcza się bowiem na wekslu albo na przedłużeniu i oznacza wyrazem „poręczenie” lub innym zwrotem równoznacznym. Poręczenie to winno być podpisane przez poręczyciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: I ACr 12/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla ustalenia ustania członkowstwa wymagane jest bądź skuteczne wypowiedzenie stosunku członkowstwa, bądź podjęcie przez uprawnione organy spółdzielni uchwały o wykluczeniu członka z rejestru. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 57, Sygnatura: I ACr 95/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji gdy roszczeniu o zasądzenie odsetek od zaległych odsetek nadany został bieg, to brak dokładnego określenia przez powoda wysokości tego roszczenia oceniać należy w płaszczyźnie zasad, którymi Sąd kieruje się rozpoznając sprawę co do istoty (merytorycznie), co oznacza m.in. obowiązek ustalenia - przy pomocy dostępnych środków dowodowych - wysokości roszczenia dochodzonego przez powoda. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 269/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członkowi, który uczynił zadość wymaganiom art. 219 § 1 prawa spółdzielczego przysługuje roszczenie o przekształcenie jego prawa z lokatorskiego na własnościowe i że Spółdzielnia nie może takiemu żądaniu odmówić poza wypadkami określonymi w statucie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: I ACz 40/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba zainteresowana uzyskaniem zaliczenia majątku nieruchomego pozostawionego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., na terenach nie wchodzących w skład obszaru Państwa na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej może w drodze powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, na podstawie art. 189 k.p.c. żądać ustalenia, że pozostawiła majątek nieruchomy na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: I ACz 1/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje, aby świadkowie czy biegli występujący w sprawie mogli być uznani za uczestników postępowania. Przeciwko uznaniu biegłego za uczestnika postępowania przemawiają też i takie argumenty, że zrównanie biegłego ze stroną we właściwym tego słowa znaczeniu stawiałoby biegłego w gorszej sytuacji w postępowaniu sądowym niż samą stronę. Biegły nie mógłby bowiem uzyskać zwolnienia od kosztów sądowych, a ponad to nawet w wypadku uznania jego zażal [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, [99], 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU