STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/Ol 737/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro ustawodawca wyraźnie wyodrębnił w ustawie Ordynacja podatkowa instytucję kontroli podatkowej i instytucję postępowania podatkowego, to stanowisko, iż wszczęte w sprawie postępowanie podatkowe jest w gruncie rzeczy kontynuacją zakończonej kontroli podatkowej, nie jest trafne. 2. Ograniczenie czasu trwania kontroli wprowadzone art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie może mieć zastosowania przy prowadzeniu postępowania podatkowego, które to p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II GSK 209/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Składając wniosek o wykreślenie istniejącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wnioskujący przedsiębiorca inicjuje postępowanie administracyjne w tej sprawie, stając się jego stroną, zaś jego interes prawny znajduje oparcie w konkretnym przepisie prawa materialnego (art. 7e ustawy z dnia 17 grudnia 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej – Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) lub art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: IV SAB/Gl 65/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku skargi na bezczynność organu, przed jej wniesieniem do sądu strona winna wyczerpać środek prawny określony w art. 37 k.p.a., zgodnie z którym na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub ustalonym w myśl art. 36 k.p.a., stronom przysługuje zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Zażalenie to służy kwestionowaniu przekroczenia maksymalnego ustawowego terminu załatwienia sprawy przez organ administracyjny. Wojewódzki Sąd Administracyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: III SA/Gl 1292/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazane w art. 73 ust. 1 Prawa celnego przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa stosuje się dopiero po wszczęciu postępowania administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 20 stycznia 2010 r., przy udziale (…), sprawy ze skargi J. T., na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...), nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług, oddala skargę. UZASADNIENIE Na podstawie zgłoszenia celnego dokonanego przez przedstawiciela be [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: II SA/Ke 723/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 z 2002 r., poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie pokryć jakichkolwiek kosztów postępowania. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: I CSK 225/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stronami umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym są Skarb Państwa i zarządca. Okoliczność, że zarządca wykonuje świadczenia wynikające z tej umowy na rzecz określonego w niej przedsiębiorstwa państwowego, nie pozbawia Skarbu Państwa statusu strony tej umowy a zarazem i kontrahenta umownego zarządcy. W sprawie o zapłatę odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym legitymowanym biernie jest Skarb Państwa. 2. Zróżnicowanie terminów przedawni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: I OPS 5/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Upływ trzyletniego terminu, o którym mowa w art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zm.) dotyczy rozstrzygnięcia o ustalenia opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, skargi kasacyjnej H. K., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 146/07, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 85, Sygnatura: II SA/Kr 1693/09
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można twierdzić, że obowiązek uzgodnienia może być uznany za spełniony już wtedy, gdy do uzgodnień zostanie skierowany sam wniosek wnioskodawców. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 11 stycznia 2010 r., sprawy ze skargi E. S. i T. S., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 27 kwietnia 2006 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy: I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 87, Sygnatura: I SA/Gl 535/09
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawem wyboru prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowej, a co za tym idzie wyborem formy opodatkowania na zasadach ogólnych, dysponuje jedynie ten podatnik uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którego przychody netto ze sprzedaży w roku poprzedzającym rok obrotowy były mniejsze niż złotowa równowartość 1 200 000 euro. 2. Podatnik osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ma obowiązek ustalania dochodu do opodatkowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: III SA/Gl 1228/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedyną dopuszczalną ingerencją organu podatkowego w stan faktyczny opisany przez podatnika ubiegającego się o udzielenie pisemnej interpretacji jest uznanie go za niewystarczający do zajęcia stanowiska, co stanowi brak formalny wniosku o interpretację, podlegający uzupełnieniu stosownie do treści art. 14h Ordynacji podatkowej w trybie art. 169 tej ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 8 stycznia 2010 r., sprawy ze skargi K. G., na postanowieni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, [99], 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU