STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II AKo 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznanie sprawy przez sąd właściwy jest założeniem natury praworządnościowej i dlatego odstąpienie od tej zasady powinno być traktowane jako wyjątek, zaś celem takiej decyzji może być jedynie uniknięcie patologicznej sytuacji prowadzącej do przedawnienia karalności przestępstwa z uwagi na faktyczny brak możliwości rozpoznania sprawy w terminie. Przepis ten, jako norma szczególna, nie może być wykorzystywany dla przenoszenia sprawy do innego sądu z powodu niedomogów organizacyjnych i braku nal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 886/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Innym zagadnieniem jest kwestia dopuszczalności przeprowadzenia przez prokuraturę dodatkowych czynności dowodowych, w tym przypadku przesłuchania świadka, w sytuacji gdy zostało wcześniej wydane postanowienie o zamknięciu śledztwa i sprawa trafiła z aktem oskarżenia do sądu. Uznać należy, iż czynność ta była niedopuszczalna, a w tym kontekście dołączony do akt "protokół przesłuchania świadka" może być jedynie traktowany jako swoiste skonkretyzowanie tezy dowodowej, na którą winien być przesłucha [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: II AKo 386/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Odpowiednie" stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania zakończonego wyrokiem, nakazuje uznać, że podstawę z art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k. do wznowienia postępowania stosuje się do postępowania w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34 z 1991 r., poz. 149 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 213/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czek może być środkiem płatniczym, a w każdym przypadku jest dokumentem uprawniającym do otrzymania sumy pieniężnej. Wobec treści art. 115 § 9 k.k., z której wynika, że między innymi środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej jest ex lege rzeczą ruchomą, art. 275 k.k. odnosi się wyłącznie do tych dokumentów stwierdzających prawa majątkowe, których nie wymieniono w art. 115 § 9 k.k. Kradzież czeku to zatem nie czyn z art. 275 § 1 k.k., lecz z art. 278 k.k. Sąd Ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: II AKa 243/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde zachowanie się sprawcy usiłowania przestępstwa znamiennego skutkiem, które uruchomiło proces odwracania tego skutku i doprowadziło do tego, że skutek ten nie nastąpił, jest "zapobieżeniem skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego" (art. 15 § 1 k.k.), niezależnie od tego, czy w tym procesie brał udział tylko sprawca, czy także - z jego inicjatywy - inne osoby. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2001 r. sprawy E. K. oskarżonego z a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 354/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Imitacja kija bejsbolowego jest przedmiotem podobnie niebezpiecznym do noża, w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 4 i 10 października 2001 r. sprawy Adama W., Krzysztofa W. i Zdzisława W., oskarżonych z art. 280 § 1 k.k., 158 § 1 i inne k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w W., zaskarżony wyrok uchylił i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA Adam W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 267/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy zachodzi wątpliwość komu należy zwrócić zajęty w toku postępowania karnego przedmiot, sąd winien rozważyć, przed złożeniem tego przedmiotu do depozytu sądowego w trybie art. 231 § 1 k.p.k., czy nie ma on charakteru przedmiotu szybko ulegającego zniszczeniu, lub co do którego przechowywanie połączone byłoby z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami, albo spowodowałoby znaczne obniżenie jego wartości. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Artur [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 94, Sygnatura: II AKa 344/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Asesor sądowy nie może być delegowany do orzekania w sądzie okręgowym, do rozpoznania spraw w pierwszej instancji. 2. Udział takiego asesora w wydaniu wyroku sądu okręgowego, działającego jako sąd pierwszej instancji, skutkuje jego nieważnością z mocy samego prawa, na podstawie art. 101 § 1 pkt 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Andrzejowi K., oskarżonemu z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i inne Kodeksu karnego, z urzędu, uchybienia stano [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 172/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Polskie prawo karne procesowe nie akceptuje jakiejkolwiek postaci legalnej teorii dowodowej (w znaczeniu pozytywnym lub negatywnym). Stąd też samo ustalenie, że oskarżony nie przyznaje się do winy, że pokrzywdzony zeznaje w gruncie rzeczy w sposób korzystny dla oskarżonego, że inny istotny w tej sprawie świadek także nie obciąża oskarżonego, wszystko to nie może z góry wyłączać możliwości przypisania oskarżonemu sprawstwa zarzucanego mu przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 289/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 310 § 1 k.k. jest podrobienie lub przerobienie każdego rodzaju czeku. Z UZASADNIENIA Odnosząc się do apelacji obrońcy oskarżonego S. K. należy zauważyć, iż aczkolwiek został w niej wysunięty zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, to jego istotą jest wskazanie, że oskarżony, przez podanie swych danych personalnych, które służyły następnie do wypełnienia czeków gotówkowych imiennych, wyczerpał dyspozycję art. 270 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k., a nie dy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, [99], 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU