STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: III AUr 178/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielnie prowadzona budowa domu mieszkalnego przez ubezpieczonego rolnika nie jest „pracą rolniczą” w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342). Dlatego wypadek przy budowie domu mieszkalnego przez rolnika, nie może być uznany za wypadek przy pracy rolniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 1002/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana kategorii zakładu karnego po przejściu funkcjonariusza Służby Więziennej na emeryturę, nie ma wpływu na wysokość podstawy wymiaru emerytury funkcjonariusza i wysokość przysługującej mu emerytury, niezależnie od tego, czy zmiana ta dotyczy zmiany kategorii zakładu z I-szej na II-gą kategorię, czy też z II-giej na I-szą kategorię. Podstawową zasadą określoną w art. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: III AUr 102/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. Nr 84, poz. 385), przez odesłanie do art. 10 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przy ustalaniu wysokości świadczeń osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników lub innego ubezppieczenia społecznego stosuje się przelicznik 1,5 za każdy rok pracy górniczej wykonywanej wyłącznie pod ziemią – nie upow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 74/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gromadzki inkasent podatkowy nie jest pracownikiem w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 947/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezawisłość sądu polega na orzekaniu zgodnie z wynikającą z art. 3 k.p.c. fundamentalną zasadą procesu cywilnego, jaką jest właśnie zastosowanie w orzeczeniu kończącym proces określonej normy prawnej, która odpowiada rzeczywistemu układowi stosunków faktycznych i prawnych. Nowych norm prawnych na użytek konkretnego procesu sąd nie może tworzyć. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: III AUr 72/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie imprezy organizowanej w celach charytatywnych, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy, o jakim mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144 ze zmianami).W świetle tego przepisu, za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy uznaje się wypadek, jakiemu uległ pracownik przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUr 990/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za nieprawidłowość w obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w rozumieniu § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. dokonaną przez zakład pracy należy uznać nie tylko zaniżenie podstawy wymiaru, ale także jej zawyżenie, jeżeli istnieją racjonalne podstawy do oceny, że zakład pracy, rozumiany także jako osoba fizyczna zatrudniająca pracowników, zawyżając podstawę wymiaru składek zmierza do naruszenia bądź obejścia przepisów o wypłacaniu zasiłku chorobowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: III AUr 76/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres 5 lat zatrudnienia jako warunek nabycia prawa do renty inwalidzkiej pracowniczej musi przypadać w ciągu dziesięciolecia przed zgłoszeniem takiego wniosku, jeżeli ubezpieczony w chwili zgłoszenia wniosku pozostawał w zatrudnieniu.Okres ten nie może być liczony od daty istotnego pogorszenia stanu zdrowia pracownika, stanowiącego warunek posiadania inwalidztwa do przyznania mu świadczenia rentowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 826/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z analizy przepisów art. 54 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143 ze zm.) należy wyprowadzić wniosek, że o przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o wypłatę tego zasiłku, a nie data ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę zasiłku, a w szczególności data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: III AUr 997/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200) nie jest samodzielną podstawą prawną do egzekwowania zwrotu wypłaconych świadczeń. Jest to ogólny przepis stanowiący, że osoba, która bezpośrednio pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obowiązana jest do zwrotu tych świadczeń. Nie reguluje on zasad zwrotu świadczeń i w tym zakresie należy stosować inne przepisy prawa ubezpieczeniowego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, [100], 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU