STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 26, Sygnatura: I CKN 702/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena, czy korzyści podmiotu dominującego są “nieuzasadnione” (art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym – tekst jedn. Dz.U. Nr 49 z 1997 r., poz. 318) wymaga uwzględnienia ogółu dóbr i interesów oraz pozytywnych następstw, a także obciążeń wynikających z długookresowego charakteru zamierzonej (zrealizowanej) inwestycji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: II CKN 793/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnienie w księdze wieczystej prawomocnego wpisu hipoteki przymusowej wyklucza dopuszczalność badania w innym postępowaniu prawidłowości jego dokonania, także ze względu na ograniczenia wynikające z art. 29 § 2 w związku z art. 29 § 1 Prawa o postępowaniu układowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zakładów Mechanicznych “T.” SA w T. przeciwko Zakładowi Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej “Piwniczanka” Spółdzielni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: III CKN 139/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca uiszczając cenę nabycia po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, a przed wezwaniem sądu, przewidzianym w art. 967 k.p.k. – spełnia warunek licytacyjny co do zapłaty ceny, przez co uzyskuje prawo do przysądzenia własności (art. 955 i 998 § 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 1998 r. sprawy z wniosku wierzycieli (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w M., Banku Depozytowo – Kredytowego Oddziału M., Pierwszego Komercyjnego Banku S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: III CKN 485/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 263 § 2 k.c., przewidujący szczególny termin przedawnienia określonych w nim roszczeń przysługujących jednostce gospodarki uspołecznionej, choć uchylony dopiero dnia 28 grudnia 1996 r., stał się z dniem 1 października 1990 r., po wyeliminowaniu z Kodeksu cywilnego zróżnicowania osób prawnych na jednostki gospodarki uspołecznionej i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej, jest przepisem bezprzedmiotowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 1998 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: II CKN 745/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 39 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta RP – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 z zm.) zakaz potrącania wzajemnych długów między dłużnikiem a wierzycielem obowiązuje do zakończenia postępowania układowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA - Kopalni Węgla Kamiennego “B” przeciwko Leszkowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: II CKN 745/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 39 pkt l rozporządzenia Prezydenta RP - Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) zakaz potrącania wzajemnych długów między dłużnikiem a wierzycielem obowiązuje do zakończenia postępowania układowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Węglowej SA – Kopalni Węgla Kamiennego “B. (...)” przeciwko Leszkowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I CKN 670/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest zwrotem “dokonanych wpłat na udział” (art. 189 k.h.) wypłata wspólnikom kwot odpowiadających tej części wartości aportów, która - zgodnie z wolą wspólników wyrażoną w umowie spółki - nie była przez nich przeznaczona na pokrycie obejmowanych udziałów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej (...} Przedsiębiorstwa Technicznego Spółki z o.o. przeciwko Antoniemu M., Zbigniewowi A., Szczepanowi Leonowi L., Zb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 56, Sygnatura: II CKN 734/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka, która będąc założycielem innej spółki wyraziła zgodę na używanie przez nią zbliżonej nazwy, nie może po zbyciu udziałów żądać zaniechania dalszego używania nazwy założonej spółki. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Usługowego “Ergopol” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno–Handlowemu “Ergopol – B” Spółce z ograniczoną odpo- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dniem 29 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III CZP 7/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko członkom tej spółdzielni - będącym wspólnikami spółki cywilnej - o zapłatę ustalonych w umowie świadczeń przypadających na lokal użytkowy, według zasad obowiązujących członków spółdzielni, nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej “Południe” we W. przeciwko Andrzejowi F., Wiesławowi B., Włodzimierzo-wi Ż., Sławomirowi K. o zapłatę, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 35, Sygnatura: I CKN 654/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązanie tej spółki na podstawie art. 298 k.h. bez względu na charakter samego zobowiązania. Dotyczy to także należności celnych, których egzekucja okazała się bezskuteczna. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Urzędu Celnego w Szczecinie przeciwko Bogdanowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 maja 1997 r, II Ca 29 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, [100], 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU