STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 173/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Metalowa rurka jest niebezpiecznym przedmiotem w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2001 r. sprawy Łukasza D. oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w zbiegu z art. 193 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 22 maja 2001 r., sygn. akt II K 117/00, utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Szczepana [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 127/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo spełnienie warunku formalnego "małoletniości" w ujęciu określonym dyspozycją art. 10 k.c. nie statuuje jeszcze możliwości przypisania kwalifikowanych typów przestępstw przewidzianych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 75, poz. 468 z późniejszymi art. 45 ust. 2 i art. 46 ust. 2). Kryterium "małoletniości" w każdej sytuacji winno bowiem wiązać się ze świadomością tej okoliczności po stronie sprawcy, który akty czynności wykonawczej, przewid [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 97, Sygnatura: II AKz1 445/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapis art. 19 § 1 k.k.w. in principio ("sąd orzeka") w żadnym razie nie należy rozumieć, jako zobowiązanie sądu do jednoczesnego wszczynania postępowania na wniosek stron i z urzędu, bowiem często jest to bezprzedmiotowe, albo wręcz niedopuszczalne z punktu widzenia elementarnych gwarancji prawidłowego orzekania. Tak się dzieje w przypadku, gdy w wyniku postępowania incydentalnego wszczętego z urzędu, zapaść może rozstrzygnięcie mające charakter prejudycjalny w stosunku do przedmiotu postępowani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 83, Sygnatura: II AKa 161/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rodzaj użytego narzędzia, miejsce zadania rany, stan psychiczny sprawcy, jego nietrzeźwość, motywacja czynu, stosunek do pokrzywdzonej - wszystkie te elementy natury przedmiotowej i podmiotowej, oceniane w ich całokształcie, sąd winien brać pod uwagę przy rozważaniu, czy oskarżony - poza dokonaniem występku lekkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 1 k.k.) - nie dopuścił się czegoś więcej, np. usiłowania występku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 k.k.). 2. Zgodnie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 września 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: II AKo 161/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przestępstwo niealimentacji, to czyn o znamionach zbiorowych, którego istota polega na wielokrotnym zaniechaniu wykonywania obowiązków alimentacyjnych na utrzymanie osoby najbliższej. Jest to też przestępstwo trwałe, bowiem sprawca swym zachowaniem wywołuje bezprawny stan i utrzymuje go przez dłuższy czas. Mamy więc tutaj do czynienia z tzw. jednością prawną czynu, która z punktu widzenia osądu i reakcji karnej nakazuje wielokrotność rozciągniętych w czasie zachowań sprawcy traktować jako jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 691/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile istotnie zgodzić się należy z poglądem, że przepisy o przedłużaniu czasu tymczasowego aresztu dotyczą czasu rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności wyłącznie na podstawie postanowienia o aresztowaniu (jego zastosowaniu bądź przedłużeniu) w danej sprawie, o tyle nie można uznać, iż w sytuacji, gdy stosowanie aresztu jest merytorycznie zasadne, a podejrzany jednocześnie pozbawiony jest wolności w oparciu o inną decyzję procesową, sąd zwolniony jest od obowiązku oznaczenia czasu trwani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 98, Sygnatura: II AKz1 395/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Podstawą obligatoryjnej przerwy w odbywaniu kary (art. 150 k.k.w. w związku z art. 153 § 1 k.k.w.) jest tylko taka choroba psychiczna, która jest chorobą ciężką, uniemożliwiającą odbywanie kary. Instytucja ta nie ma zatem zastosowania do innych, poza wymienioną, chorób psychicznych, nie ma również zastosowania w przypadku upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych. II. Na postanowienie wydane wprawdzie w postępowaniu wykonawczym, ale na podstawie przepisów Kodeksu p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 170/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem procesu jest określone zdarzenie, a nie kwalifikacja prawna zarzucanego czynu. W wyniku przypisania oskarżonemu czynu w postaci innej niż opisana w akcie oskarżenia, sąd rozstrzyga o przedmiocie procesu w formie wyroku skazującego, który winien odpowiadać wymogom art. 413 § 2 pkt 1 i pkt 2 k.p.k. Przepisy o wyrokowaniu (między innymi art. 413 § 2 k.p.k. i art. 414 § 1 k.p.k.) nie przewidują zaś uniewinnienia od kwalifikacji prawnej czynu powołanej w akcie oskarżenia. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 636/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprostowanie protokołu posiedzenia nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 153 § 1 k.p.k., to wydane w tej mierze zarządzenie nie podlega zaskarżeniu. Żaden z przepisów regulujących tryb i zasady sprostowania protokołu nie przewiduje takiej możliwości. Nie zachodzą też inne przypadki wskazane w art. 459 k.p.k. w związku z art. 466 § 1 k.p.k., stanowiące o dopuszczalności zaskarżenia takiego zarządzenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Sławomirowi C. oskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 515/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu w przedmiocie określenia kwalifikacji prawnej czynu według prawa polskiego oraz kary podlegającej wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej a orzeczonej przez sąd austriacki za kwalifikowany rozbój (§ 143 StGB) należy szczególną uwagę zwrócić na to, czy i jakie przedmioty uznawane są przez sądy austriackie za broń palną. In concreto, wątpliwości co do tożsamości czynu kwalifikowanego w prawie polskim z art. 280 § 2 k.k. i w prawie austriackim z § 143 Kodeksu karnego (StGB) wynikają [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, [100], 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU